DNF泰迪辅助
DNF泰迪辅助
主要功能:半自动刷图辅助
系统支持:支持全系统【W7-W8-W10-W11】
授权方式:25周卡/75月卡
详细说明

本项目功能比较简洁以后有需求再添加新功能!所有功能按一遍开启,再按一遍关闭

~    完成主线对话任务

F1   智能倍攻          

F2   变大跑图

F3   移速开关

F4   吸怪开关

F5   锁血开关

F6   入包开关

F7   全身增幅开关(小键盘+号增加增幅等级)
剧情姿势:F2+F3

白图姿势:F2+F3

未央姿势:F2+F3+F6或者F1+F3+F4+F6

客户服务中心

1_副本.png


红色.png

82_副本.jpg


6451645.png


官网.png

注:加群请带上订单号,不会使用可以远程协助 

               非本站购买的不提供远程协

最新可用辅助
辅助视频